คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

1. พระปริยัติโศภณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลพร รักษาสัตย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นายจำรัส หวังผล ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายวิเชียร แก้วจันทร์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางสาวกัลญาณี จิตตรีงาม ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
6. นายอนุรัตน์ เครือชะเอม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ
7. พระครูวศินวรกิจ   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
8 นางสุรีพร กาญจนวาทศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายไชโย เมืองกลั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นาวาอากาศเอกวันชัย บุญภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นาวาอากาศตรีปรีชา อ่อนละม้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นางสาวนันทพร น้อยปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายวราวุฒิ เปล่งปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นางอรุณนี วิจิตรโท ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นางมนัสนันท์ เสาเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง กรรมการและเลขานุการ

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@gmail.com