หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

นายธนวัตน์ คงเกต

คณิตศาสตร์

นางวิไลวัลย์ พันธะไชย

วิทยาศทาสตร์

นายชยนนท์ โล่ห์คำ

ศิลปะ

นางสางจิตนิภา ชื่นฤดี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางทิพดา คลังกลาง

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐวัตร วงศ์ดอกไม้

ภาษาต่างประเทศ

นายเอกชัย วาลุรัง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวพิมพ์นภัส ไชยวงศ์

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@gmail.com