คณะครูต่างประเทศ
Ms.Jemima Galope
Dukchen Mith Lepcha
Louanie S. Ancheta
Ranulfo G. Millanes
Marygel Lorente Lopinac
Glady G. Obenza
Jay A. Maata
Evelyn Morales
Juxia Zhang

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@.gmail.com