กลับหน้าแรก

 

 

 

นางสาวพิชญาพร หมายครอบกลาง
หัวหน้าสายชั้น และ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีย์ พุ่มกาหลง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์คำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางนิดา ไสยาวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

นางสาวสมพร แก้วสีขาว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

 

นางสาวกิตติพร มาลีสี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายวุฒิศักดิ์ ทองทา

ครูพิเศษ

นางสาววรรณชนก จุ้ยเรือง

ครูพิเศษ

นางศิริกมล อันประยูร

ครูพิเศษ

นายชัยสิทธิ์ พันธุระ

ครูพิเศษ

นายสุมิตรชัย ตราตรี

ครูพิเศษ

 

นางวิภาพรรณ ลิมป์กิตติเจริญ

ครูพิเศษ

 

 

นายจำรัส หวังผล

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวเพ็ญประภา ระนาท

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวราตรี นามแสน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางณปภัช แสนภักดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนรีรัตน์ พะมิตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางปาลินี ประดุจชนม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางณรดา คงคูณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
นางสาวชิรญา เทพประชา

ครูพิเศษ

 

นายอภิชาติ วงษา

ครูพิเศษ

นางสาวเกษมศรี ศิริรัตน์

ครูพิเศษ

นางสาวประภาภรณ์ กลึงผล

ครูพิเศษ

 

 

นายมงคล ฉิมพิภพ

หัวหน้าสายชั้น

นางวิไลวัลย์ พันธะไชย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายหนึ่ง พูลทรัพย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภิญโญ เที่ยงแท้

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอารมณ์ แจ้งรุ่ง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธมนวรรณ มูลมณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายจินตวัฒน์ ภูผาเด็น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางพูนทรัพย์ พิมลสิทธิ์

ครูพิเศษ

นางพัชชรินนา จิระกาล

ครูพิเศษ

นางสาวนงค์รักษ์ ดาวัลย์

ครูพิเศษ

นางทิพดา คลังกลาง

ครูพิเศษ

นายณัฐวัตร วงศ์ดอกไม้

ครูพิเศษ

 

นางสาวจุฑารัตน์ คตน่วม

หัวหน้าสายชั้น และ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางกุสุมา จรจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเกตุนภา บู้หลง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายเอกรัตน์ สวรรค์พรเพ็ญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววิไลรัตน์ ตั้งมั่นคง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวกุลปวีร์ ปานทิม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวนฤวรรณ ธรรมรัตน์สิริ

ครูพิเศษ

นางสาวพิมพ์นภัส ไชยวงค์

ครูพิเศษ

   

นายวัลลภ ศรีเพ็ชร

ครูพิเศษ

นายนิกร ภูศรี

ครูพิเศษ

 

 

 

นางวรัทยา แก้วนวล

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวนพรัตน์ แสงกราม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางธารินี ปานดอนลาน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธนวัฒน์ คงเกต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาววิชิดา อุ่นใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวหนูแดง ดิษพันลำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
นางสาวเกศราภรณ์ ชัยชาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
นางสาวธนัชญา นิลประดับแก้ว

ครูพิเศษ

 

นางสาวโสภา วงศาระ

ครูพิเศษ

นางสาวศิวพร ปุราโน

ครูพิเศษ

นางสาวจิตนิภา ชื่นฤดี

ครูพิเศษ

 

 

นางสุชีรา จันครา

หัวหน้าสายชั้น และ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายเอกชัย วารุลัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกรรณิการ์ บุญอินทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเยาวภา มโนภิรมย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 

นายกิตติพัฒน์ รัตนสิทธิ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

 

นายคณิศร ดอกไม้

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางธิดา เลิศพรประสพโชค

ครูพิเศษ

นายชยนนท์ โล่ห์คำ

ครูพิเศษ

 

นางพนิดา ชาญนรพาณิช

ครูพิเศษ

 

นายประกาศ จานไธสง

ครูพิเศษ

นางรัศมี สร้อยทอง

ครูพิเศษ

นางสาวพิริยา ม่วงแจ่ม

ครูพิเศษ

 

 
 
 

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210 โทร.025661918

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ประภาภรณ์ กลึงผล  

E- mail : watdonmuangschool@gmail.com