กลับหน้าแรก

 

 

 

 

 

นางสาวอัจฉรา ปรีกราน (หัวหน้าสาย)

 

นางสาวปทุมทิพย์ ไพศาล นางประภาพร ม่วงมณี นางสุพิศ เสมาทอง


นางวนิดา ยิ้มเสถียร

นางภัสสรี เพชรเจริญ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุลิลทิพย์ ขัตติยวงษ์

นางสาวสถิรมน พงษ์พัฒน์

 

 

 

พี่เลี้ยง

นางกาญจนา รินทะวงศ์

(หัวหน้าพี่เลี้ยง)

นางสาววิมล ทองเวียง

นางสาวปนัดดา พรมเมศ

นางสาวสายรุ้ง ศรีคำขลิบ

 

นางปริศนา ทองคำ

 

นางวราภรณ์ บุญแจ่ม

นางดวงใจ คำโสภา

นางหงส์ ฉลวย

 

 

 

 
 
 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210 โทร.025661918

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ประภาภรณ์ กลึงผล  

E- mail : watdonmuangschool@gmail.com