E - book

เรื่องลูกกบตัวน้อย

นางสาคร สุจริตจันทร์

ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1

E - book

เรื่อง

นายวัลลภ ศรีเพ็ชร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

E - book

เรื่องการละเล่นของเด็กไทย

นางสาวสถิรมน พงษ์พัฒน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1

E - book

เรื่องน้ำใจหมูอ้วน

นางโสภา ภาสภิรมย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

E - book

เรื่อง รำวงมาตรฐาน

นางพัชชรินนา จิระกาล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

E - book

เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

นางศศิธร แม้นพยัคฆ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

       

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : sasi_999@hotmail.com