ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมการใช้หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัย

รวมสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาชัย

 

กิจกรรมวันเด็ก

ร่วมการแข่งชันความสามารถ

ของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง

 

มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเรียนดี

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 (O-NET)

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 88 ปี 

- วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1

- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

สอบคัดเลือกเช้า ป.1 ภายนอก ตามโครงการห้องเรียนสองภาษา