ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการรับนม

ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการรับนม

 

กิจกรรมวันเด็ก

ร่วมการแข่งชันความสามารถ

ของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง

 

มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเรียนดี

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

อ. 2/1-อ.2/2 เวลา 09.00-12.00น. อ.2/3-อ.2/4 13.00-16.00น.

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

ป.1/1-ป.1/3 เวลา 09.00-12.00น. ป.1/4-ป.1/6 13.00-16.00น.

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

ป.2/1-ป.2/3 เวลา 09.00-12.00น. ป.2/4-ป.2/6 13.00-16.00น.

- วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

ป.3/1-ป.3/3 เวลา 09.00-12.00น. ป.3/4-ป.3/6 13.00-16.00น.

- วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

ป.4/1-ป.4/3 เวลา 09.00-12.00น. ป.4/4-ป.4/6 13.00-16.00น.

- วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

ป.5/1-ป.5/3 เวลา 09.00-12.00น. ป.5/4-ป.5/6 13.00-16.00น.

- วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

ป.6/1-ป.6/3 เวลา 09.00-12.00น. ป.6/4-ป.6/6 13.00-16.00น.

- วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

วันเวลารับนม

อ.2-ป.6 กรณีไม่ได้มารับตามวันเวลาที่กำหนด 09.00-16.00 น.